Pravidla třídy RC Laser - RC Laser

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ČÁST A - ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRAVIDLA
A.1 Clauzule Jednotní třídy
Hlavním důvodem těchto pravidel je zabezpečit aby všechny závodní lodě RC Laser měly stejnou rychlost.
A.1.1 Cokoliv co není specificky v těchto pravidlech dovoleno je ZAKÁZÁNO.

A.2 Zkratky
IRCLCA - International RC Laser Class Association (Mezinárodní Associace lodní třídy RC Laser)
RRS - Racing Rules of Sailing (Závodní pravidla jachtingu)
OTT Out There Technologies LLC - licensed builder - společnost oprávněná vyrábět tyto lodě
ISAF-RSD - International Sailing Federation (Mezinárodní federace jachtingu)
NCA - National Class Association (Národní associacce lodní třídy)
DM - Division Member (Člen divize)

A.3 Pravomoc
Tyto pravidla jsou vytvořena a spravována autorizovaným výrobcem lodě a jako taková jsou nezávislá na jekékoliv instituci.

A.3.1 ISAF-RDS, DM, NCA ani oficiální měřič nemá žádnou právní odpovědnost s ohledem na tyto pravidla nebo přesnost měření a žádná reklamace od nich vznesena nemůže být přijata.
A.3.2 Jakákoliv skupina vlastníků RC Laserů může na autorizovaném výrobci vymáhat změnu pravidel této lodní třídy.

A.4 Jazyk
A.4.1 Oficiálním jazykem třídy je angličtina. V případě jakéhokoliv sporu ohledně překladu, je anglický text rozhodující.
A.4.2 Slovo "musí" znamená povinný a slovo "může" znamená dovolený.

A.5 Licenční výrobce
A.5.1 Licenční výrobce má výrobní povolení od Bruce Kirby Inc. a je oprávněn ditribuovat obchodní značku Laser.
A.5.2 Veškeré vybavení (trupy, kýly, kormidla, doplňky, kování, ráhna a plachty) musí být vyrobeny licenčním výrobcem v souladu s konstrukcí RC Laseru schválenou Bruce Kirby Inc.

A.6 Pravidla třídy a jejich výklad
A.6.1 Jakýkoliv rozpor nebo conflikt ve výkladu těchto pravidel by měl být oznámen licenčnímu výrobci.
A.6.2 Jakýkoliv výklad by měl proveden být licenčním výrobcem s vyjímkou výkladu závodů, který by měl být v souladu s RSS. Organizátor závodu by měl informovat IRCLCA o svém rozhodnutí co nejdříve po ukončení závodu.
A.6.3 V případě sporu ohledně rozměrů trupu, ráhen, plachet, úchytů, kýlu, kormidla, otěží, typu kování nebo výstroje a umístění podobného ne výslovně zahrnutého v těchto pravidlech, by se mělo postupovat následovně:
Vzorek 10 jiných lodí by mělo být změřen stejným postupem. Rozměr sporné lodě by měl být rovný nebo mezi maximálním a minimálním rozměrem získaným měřením těchto 10-ti lodí. Jestliže rozměry sporné lodě nejsou v uvedené toleranci, měla by být tato loď odevzdána licenčnímu výrobci, spolu s ostatními důležitými informacemi, který by měl rozhodnout.

ČÁST B - ORGANIZACE
B.1 Správa lodní třídy
B.1.1 Licenční výrobce může pověřit vedení lodní třídy v jednotlivých státech.
B.1.2 Licenční výrobce může jmenovat dozorčí radu aby pomohla se správou anebo doporučila změnu pravidel.

B.2 Registrační čísla lodí
B.2.1 Registrační číslo lodě a plachty musí být vydáno tajemnníkem třídy v každém státě. Každá loď, která se účastní soutěží na jakékoliv úrovni se musí zaregistrovat. Oficiální číslo musí být viditelně označeno na plachtě a trupu.
B.2.2 Registrační číslo lodě je nepřenosné. Změna majitele lodě musí být oznámena tajemníkovi lodní třídy.

B.3 Navrhované změny lodní třídy
B.3.1 Změny a dodatky k těmto pravidlům musí být poskytnuty licenčnímu výrobci ke zvážení.
B.3.2 Odpovědností všech závodníků je sledovat změny těchto pravidel.

ČÁST C - PODMÍNKY PRO ZÁVODĚNÍ
C.1 Výstroj
C.1.1 Obecně - Jestliže v těchto pravidlech není doslova povoleno, pak musí být používány jen trupy, plachty a ostatní vybavení vyrobené oprávněným výrobcem. Žádná část lodě nesmí pozměněna či upravena, kromě prřípadů, kdy je změna či úprava doslova povolena v těchto pravidech.
C.1.2 Omezení - Jen jeden (1) trup, jedna (1) z povolených plachet, jeden (1) z povolených stěžňů, jedno (1) ráhno příslušící ke stěžni, jeden (1) kýl a jedno (1) kormidlo musí být používáno během závodu nebo série závodů, kromě případú prokazatelného poškození či ztráty.
C.1.3 Elektrické vybavení - servo navijáku plachet nesmí být pozměněno či nahrazeno jiným servem. Příjimač, vysílač, vypínač a kormidelní servo může být pozměněno či nahrzeno podobným vybavením. V lodi může být 4 nebo 5 tužkových baterií - "AA". Baterie mohou být alkalinové, NiCad, Nickel Metal Hydride nebo Lithium Ion.
C.1.4 Čísla plachet - všechny lodě, které se účastní soutěží musí být označeny schváleným registračním číslem (písmo, velikost, barva) na obou stranách plachty. V případě shody čísel (účast lodí z jiného státu), závodní komise nařídí dodatečné čislo "1". Jestliže i pak nastáva shoda čísel, závodní komise nařídí další čísla tak aby ke shodě nedocházelo.

C.2 Posádka - posádku musí tvořit jedna osoba. Se speciálním svolením závodní komise může být osob více.

C.3 Reklama - Závody této třídy musí být kategorie B v souladu s RRS.

C.4 Certifikát - Žádný měřící certifikát není požadován. Závodní komise je však oprávněna lodě kontrolovat kdykoliv během závodu nebo rozjížděk.

ČÁST D - OMEZENÍ PRO ZÁVODĚNÍ
D.1 - Trup & paluba
D.1.1 Trup nesmí být smirkován, vyplněn nebo natřen. Poškození může být opraveno, tak aby po opravě povrch a tvar trupu nebyl změněn v porovnání s originálním trupem.
D.1.2 Samolepící písmena, pásky nebo etikety mohou být přichyceny na palubě a trupu. Popisovače mohou být rovněž použity.
D.1.3 Poškozené nebo opotřebovaní části musí být nahrazeny jen částmi dodávanými licenčním výrobcem a musí být osazeny tam, kde byla původní část.

D.2 - Části pod vodou
D.2.1 Kýl a kormidlo - kýl a kormidlo mouhou být smirkovány za účelem odstranění ostrých hran vzniklých lisováním. Tvar a hladkost kýlu a kormidla nesmí být změněna žádným způsobem. Poškození povlaku olověné zátěže může být vyplněno, zahlazeno a přetřeno.

D.3 - Lanoví
D.3.1 Ráhna - Poškozená nebo opotřebovaná ráhna a kování ráhna můžou být nahrazena částmi dodávanými licenčním výrobcem a musí být osazeny na stejné místo jako originál.
D.3.2 Posuvné otěže - jestliže není doslova dovoleno, žádná jiná otěž nebo šňůra nesmí být přichycena k jiné otěži či šňůře. Každá otěž nebo šňůra musí být souvislé délky a stejného průměru a musí být uchycena následovně:
D.3.2.1 Hlavní otěže musí být přichyceny k posuvnému očku na ráhně, vézt skrz vrut s očkem na palubě a přichyceny k hlavní ovládací smyčce.
D.3.2.2 Hlavní ovládací smyčka musí být přichycena na navijákový buben, vézt kolem výstupku stěžně nebo kolem příďové kladky a uchycena zpět na navijákový buben. Tlumící kus může být přichycen ke smyčce mezi úchytným bodem hlavní otěže a bubnem a to na samé straně smyčky jako je úchytný bod.
D.3.2.3 Uchycení zadního lemu plachty musí být přichycena k prostřednímu posuvnému očku na ráhně, vézt skrz zadní posuvné očko a přichycena k hlavní palchtě.
D.3.2.4 (Nepovinná) stahovák předního lemu může být přichycena k návětrné kapse, vést skrz první posuvné očko ráhna a uchycena na druhém posuvném očku ráhna.
D.3.3 Upřesnění otěží - otěže používané pro hlavní ovládací smyčku, hlavní otěže, stahovák zadního a předního lemu mohou být vyrobeny z jakéhokoliv materiálu který uzná majitel lodě za vhodný.

D.4 - Plachty
D.4.1 Oficiální plachty - jediným výrobcem plachet musí být oprávněný výrobce. Logo oprávněného výrobce musí být zobrazeno u stehu plachty a logo Laseru musí být zobrazeno blízko vrcholu plachty.
D.4.2 Příslušenství - indikátory směru větru mohou být přichyceny k plachtě na jakémkoliv místě a mohou být vyrobeny z jakéhokoliv materiálu.
D.4.3 Opravy - Zničená plachta může být opravena. Oprava může být provedena za použití plastikové nebo plátěné pásky. Žádný rozměr plachty nesmí být opravou změněn. Žádná oprava plachty za účelem zvýšení její tuhosti není dovolena.
D.4.4 Čísla palchet - čísla plachet nesmí obsahovat více než poslední tři (3) čísla registračního čísla trupu a musí být v souladu s RRS, kromě daných odlišností. Všechny čísla musí mít správný rozměr, barvu a typ písma.
D.4.5 Zdobení plachet - Plachty mohou být zdobeny etiketami, páskami nebo značkovači, ale takovéto dekorace nesmí snižovat viditelnost čísla plachty nebo loga Laseru.

UKRCLA - 14. června 2003       
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky